Onderwijskundige visie Kindcentrum De Baanbreker     

Op De Baanbreker werken wij vanuit 5 pijlers: 
1.Basisvaardigheden  
2.Kennis over de wereld en jezelf  
3.Coöperatief leren  
4.Onderzoekend leren  
5.Toekomstgericht leren 

Hieronder leest u een toelichting over ons onderwijs en wat dat concreet in de praktijk betekent. Dit alles doen wij vanuit de 5 D´s: 

 • Samen maken we onze DROMEN waar, dat doen we met energie en plezier. 
 • Leraren en leerlingen DURVEN initiatief te tonen, te experimenteren en fouten te maken. Daar worden ze sterker en succesvoller van. 
 • Op onze school leren onze leraren en leerlingen door het samen te DOEN
 • Onze leerlingen en leraren DENKEN kritisch na over alles wat zij leren en handelen hiernaar.  
 • Onze leraren en leerlingen ontwikkelen competenties die cruciaal zijn voor onze/hun toekomst, zodat we een DUURZAME school worden in de brede zin. 

1. Basisvaardigheden:  
We hebben hoge verwachtingen voor ieder kind en wij zullen ervoor zorgen dat ieder kind met voldoende basiskennis de wijde wereld in kan.  
Om later succesvol mee te kunnen draaien in de maatschappij is het in ieder geval noodzakelijk dat elk kind de basisvaardigheden goed beheerst. Hieronder vallen de kernvakken rekenen en taal. Deze vakken zijn voorwaardelijk voor alle andere ontwikkelingsdoelen binnen ons onderwijs. We bieden de basisvaardigheden elke ochtend aan volgens een vast programma, waarbij we werken volgens het EDI-model, Hierbij maken we tijdens de rekenlessen gebruik van de Chromebooks gedurende de verwerking, zodat de leerlingen directe feedback krijgen. De leerkracht heeft hierdoor meteen zicht op waar een leerling op uitvalt en kan daar meteen naar handelen. Hierdoor wordt het gepersonaliseerd leren ook mogelijk gemaakt en leert ieder kind op zijn of haar niveau en snelheid. 

2. Kennis over de wereld om je heen en jezelf: 
We willen dat ieder kind met zelfvertrouwen de basisschool verlaat. Om jezelf te positioneren ten op zichte van de wereld om je heen, heb je kennis over deze wereld en jezelf nodig. We werken vanuit de verwondering van onze leerlingen. We geven onze leerlingen de ruimte binnen ons onderwijs hun talenten verder te ontwikkelen op basis van hun interesses. Daarbij dagen we ze uit om de volgende stap te zetten. We gaan uit van het principe: "Durf te falen". Fouten maken mag, als je er maar van leert. Je leert door te vallen en weer op te staan, je doet ervaringen op, waar je vervolgens van groeit en sterker wordt. Leren falen is nodig om je dromen waar te maken. En wij zullen onze leerlingen daarbij helpen. 

"Failure is the opportunity to begin more intelligently". 
 
3. Coöperatief leren (samenwerkend leren):  
Onze leerlingen werken actief met elkaar samen, om de wereld die ze nog niet goed kennen, met elkaar te ontdekken en te verbeteren. In ons onderwijs wordt dit dagelijks actief gestimuleerd. Gedurende het ochtendprogramma wordt hier ook regelmatig op ingezet. Kinderen leren tenslotte het meest van en met elkaar. We gaan hierbij uit van een aantal basisprincipes:  

 • Wij werken actief aan samenwerkingsvaardigheden. 
 • Wij gaan uit van ieders positieve en gelijkwaardige rol in de samenwerking. 
 • Wij leren onze leerlingen dat zij gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. 
 • Wij stimuleren directie interactie gedurende het samenwerken.  
 • Wij evalueren samen met onze leerlingen het groepsproces.  

4. Onderzoekend leren (ontwerpend leren): 
Onze leerlingen worden opgeleid tot kritische denkers. Wij hebben de ambitie om onze leerlingen een onderzoekende houding aan te leren vanaf jongs af aan. Wij besteden actief aandacht aan de volgende onderzoeks-vaardigheden: nieuwsgierig denken, oplossingsgericht denken en innovatief denken, (kwaliteitskaart onderzoekend leren toevoegen) Daarnaast leren wij onze leerlingen om onderzoeksvragen te formuleren, een onderzoek uit te voeren, een onderzoek op te zetten (ontwerp maken), interpreteren en conclusies trekken vanuit een bepaalde context.  

 • Wij stimuleren een open houding bij iedereen op onze school. 
 • Wij bieden een leerrijke omgeving die uitdaagt tot nieuwsgierigheid. 
 • Wij geven onze leraren en leerlingen de ruimte om fouten te maken. 
 • Wij leren onze leraren en leerlingen om de juiste bronnen te zoeken en te raadplegen. 
 • Wij leren onze leerlingen onderzoeksvragen te formuleren over de ontdekte kennis. 
 • Wij werken met een methodiek die werkt vanuit verwondering. 

5.Toekomstgericht leren (probleemoplossend leren):  
We bereiden onze leerlingen voor op een snel veranderende en complexe maatschappij. Waarin technologie, samenleven en kennisontwikkeling continu verandert. We weten nog niet wat ons te wachten staat, wel weten we dat we de technologie nodig hebben, nu en in de toekomst. We bieden een aparte leerlijn voor leren programmeren. In onze lessen maken we gebruik van de nieuwste technologie door o.a. het gebruik van Robots voor extra ondersteuning.  

Naast technologie hebben onze leerlingen ook andere vaardigheden nodig, zoals creativiteit, zelfregulering, kritisch denken, socialisatie (persoonsvorming) en culturele vaardigheden(identiteitsvorming). Deze vaardigheden zijn cruciaal van belang om uiteindelijk goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Deze 21-eeuwse vaardigheden zullen wij onze leerlingen gestructureerd in tijd en ruimte aanbieden. De verschillende vaardigheden worden actief gestimuleerd op de leerpleinen tijdens het samenwerken. Dit doen we door klas-doorbrekend thematisch te werken.  

Op de Baanbreker betekent dat in de praktijk: 

 • Wij leren onze leraren en leerlingen kritisch te reflecteren en daarnaar te handelen.(eigen leerproces kunnen sturen) 
 • Wij stimuleren onze leraren en leerlingen om creatief te denken en dit in de praktijk toe te kunnen passen, het hogere orde denken 
 • Wij dagen onze leraren en leerlingen uit om planmatig te leren werken 
 • Wij leren onze leerlingen hun werkjes goed te kunnen presenten en leiden ze op tot jonge programmeurs. 
 • We bieden onze leerlingen een leerrijke en aantrekkelijke leeromgeving gericht op innovatie en ontwikkeling. 

''Op de Baanbreker gaan we samen ontdekken wie JIJ bent, ook JIJ hebt je eigen talent.'' 

én 

"'Op de Baanbreker gaan we samen op reis, bij ons krijg JIJ het mooiste onderwijs''.